Navigation überspringen Sitemap anzeigen

Restposten

a1-001
 • Maße  : 6,47 x 4,00m
 • Artikel: A1-001
 • Art      : Objekt - Velour        
 • Preis : 14,95€ / m²   
 • inkl. MwSt                                                                                                                              
a2-002
 • Maße  : 6,58 x 4,00m
 • Artikel : A2-002
 • Art       : Obekt - Velour             
 • Preis : 14,95€ / m² 
 • inkl. MwSt                                                             
a5-005_1669972695
 • Maße  : 9,10 x 4,00m 
 • Artikel : A5-005
 • Art       : Kräusel - Velour            
 • Preis : 16,95€ / m²
 • inkl. MwSt 
a6-006
 • Maß 1 : 6,20 x 4,00m 
 • Maß 2 : 2,36 x 0,86m 
 • Maß 3:  1,02 x 3,34m
 • Artiekl : A6-006
 • Art       : Schlinge
 • Preis : 14,95€ / m²
 • inkl. MwSt
a7-007
 • Maße   : 4,51 x 4,00m
 • Artikel  : A7-007
 • Art        : Schlinge        
 • Preis : 14,95€ / m²
 • inkl. MwSt
a8-008
 • Maße  : 15,71 x 4,00m
 • Artikel : A8-008
 • Art       : Kräusel - Velour             
 • Preis : 14,95€ / m²
 • inkl. MwSt 
a9-009
 • Maße  : 3,81 x 4,00m
 • Artikel : A9-009
 • Art       : Kräusel - Velour             
 • Preis : 16,95€ / m²
 • inkl. MwSt
a10-010
 • Maß 1 : 8,69 x 4,00m
 • Maß 2 : 11,40 x 4,00m
 • Artikel : A10-010 
 • Art       : Objekt - Velour         
 • Preis : 14,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a11-011
 • Maße  : 5,24 x 4,00m
 • Artikel : A11-011
 • Art       : Kräusel - Velour           
 • Preis : 14,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a12-012
 • Maße  : 2,60 x 4,00m 
 • Artikel : A12-012
 • Art       : Objekt - Velour            
 • Preis : 14,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a13-013
 • Maße  : 5,11 x 4,00m
 • Artikel : A13-013
 • Art       : Kräusel - Velour  

            

 • Preis : 14,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a14-014
 • Maße  : 4,38 x 4,00m
 • Artikel : A14-014
 • Art       : Objekt - Velour  

            

 • Preis : 14,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a15-015
 • Maße  : 12,34 x 3,95m
 • Artikel : A15-015
 • Art       : Kräusel - Velour 

            

 • Preis : 14,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a16-016
 • Maße  : 5,64 x 4,00m
 • Artikel : A16-016
 • Art       : Objekt - Velour

            

 • Preis : 14,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a17-017
 • Maße  : 4,85 x 4,00m
 • Artikel : A17-017
 • Art       : Objekt - Velour

            

 • Preis : 14,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a18-018
 • Maße  : 9,52 x 4,00m
 • Artikel : A18-018
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 14,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a19-019
 • Maß 1 : 4,70 x 4,00m
 • Maß 2 : 4,19 x 4,00m
 • Artikel : A19-019
 • Art       : Schlinge
 • Preis : 14,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a20-020
 • Maße  : 5,37 x 4,00m
 • Artikel : A20-020
 • Art       : Kräusel - Velour            
 • Preis : 14,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a21-021
 • Maße  : 17,01 x 4,00m
 • Artikel : A21-021
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 16,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a22-022
 • Maße  : 17,10 x 4,00m
 • Artikel : A22-022
 • Art       : Objekt - Velour

            

 • Preis : 14,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a23-023
 • Maße  : 6,52 x 4,00m
 • Artikel : A23-023
 • Art       : Kräusel - Velour            
 • Preis : 16,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a24-024
 • Maße  : 6,53 x 4,00m
 • Artikel : A24-024
 • Art       : Kräusel - Velour

          

 • Preis : 16,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a26-026
 • Maße  : 5,23 x 4,00m
 • Artikel : A26-026
 • Art       : Kräusel - Velour

            

 • Preis : 14,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a27-027
 • Maße  : 3,92 x 3,99m
 • Artikel : A27-027
 • Art       : Kräusel - Velour

            

 • Preis : 12,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a29-029
 • Maße  : 4,53 x 4,00m
 • Artikel : A29-029
 • Art       : Kräusel - Velour

            

 • Preis : 14,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a30-030
 • Maße  : 6,41 x 4,00m
 • Artikel : A30-030
 • Art       : Kräusel - Velour

            

 • Preis : 16,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a31-031
 • Maße  : 14,40 x 4,00m
 • Artikel : A31-031
 • Art       : Kräusel - Velour

            

 • Preis : 16,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a32-032
 • Maße  : 1,70 x 1,80m
 • Artikel : A32-032
 • Art       : Kräusel - Velour

            

 • Preis : 16,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a33-033
 • Maße  : 5,04 x 4,00m
 • Artikel : A33-033
 • Art       : Kräusel - Velour

            

 • Preis : 14,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a34-034
 • Maße  : 15,14 x 4,00m
 • Artikel : A34-034 
 • Art       : Kräusel - Velour

            

 • Preis : 14,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a35-035
 • Maße  : 7,94 x 4,00m
 • Artikel : A35-035
 • Art       : Kräusel - Velour

            

 • Preis : 14,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a38-038
 • Maße  : 2,40 x 4,53m
 • Artikel : A38-038
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a39-039
 • Maße  : 9,09 x 4,00m
 • Artikel : A39-039
 • Art       : Schlinge            
 • Preis : 14,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a40-040
 • Maße  : 6,00 x 4,00m
 • Artikel : A40-040
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 12,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a41-041
 • Maße  : 2,76 x 4,00m
 • Artikel : A41-041
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 12,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a42-042
 • Maße  : 6,75 x 4,00m
 • Artikel : A42-042
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 14,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a43-043
 • Maße  : 7,58 x 4,00m
 • Artikel : A43-043
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 12,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a44-044
 • Maße  : 4,51 x 4,00m
 • Artikel : A44-044
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 12,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a45-045
 • Maße  : 2,25 x 4,00m
 • Artikel : A45-045
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 12,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a46-046
 • Maße  : 4,37 x 4,00m
 • Artikel : A46-046
 • Art       : Objekt - Velour

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a47-047
 • Maße  : 4,43 x 4,00m
 • Artikel : A47-047
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a048-048
 • Maße  : 2,47 x 4,00m
 • Artikel : A48-048
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a49-049
 • Maße  : 3,76 x 4,00m
 • Artikel : A49-049
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a50-050
 • Maße  : 2,85 x 3,75m
 • Artikel : A50-050
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a51-051
 • Maße  : 3,94 x 3,40m
 • Artikel : A51-051
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a52-052
 • Maße  : 3,89 x 3,48m
 • Artikel : A52-052
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a53-053
 • Maße  : 4,83 x 4,00m
 • Artikel : A53-053
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 12,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a56-056
 • Maße  : 3,72 x 4,00m
 • Artikel : A56-056
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 12,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a57-057
 • Maße  : 2,96 x 4,00m
 • Artikel : A57-057
 • Art       : Kräusel - Velour

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a58-058
 • Maße  : 7,63 x 4,00m
 • Artikel : A58-058
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 12,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a60-060
 • Maße  : 4,15 x 2,95m
 • Artikel : A60-060
 • Art       : Objekt - Velour

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a61-061
 • Maße  : 5,30 x 1,24m
 • Artikel : A61-061
 • Art       : Kräusel - Velour

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a62-062
 • Maße  : 5,08 x 4,00m
 • Artikel : A62-062
 • Art       : Kräusel - Velour

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a64-064
 • Maß 1 : 6,25 x 4,00m
 • Maß 2 : 3,30 x 4,00
 • Artikel : A64-064
 • Art       : Kräusel - Velour

            

 • Preis : 12,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a65-065
 • Maße  : 4,17 x 4,00m
 • Artikel : A65-065
 • Art       : Objekt  - Velour

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a66-066
 • Maße  : 3,47 x 3,97m
 • Artikel : A66-066
 • Art       : Objekt - Velour

            

 • Preis : 12,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a67-067
 • Maße  : 2,15 x 5,00m
 • Artikel : A67-067
 • Art       : Objekt - Velour

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a68-068
 • Maße  : 4,90 x 2,15m
 • Artikel : A68-068
 • Art       : Kräusel - Velour

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a69-069
 • Maße  : 4,36 x 3,99m
 • Artikel : A69-069
 • Art       : Objekt - Velour

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a70-070
 • Maße  : 3,88 x 2,07m
 • Artikel : A70-070
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a71-071
 • Maße  : 4,00 x 5,00m
 • Artikel : A71-071
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 12,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a72-072
 • Maße  : 2,70 x 4,60m
 • Artikel : A72-072
 • Art       : Kräusel- Velour

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a74-074
 • Maße  : 25,40 x 4,00m
 • Artikel : A74-074
 • Art       : Kräusel - Velour

            

 • Preis : 12,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a76-076
 • Maße  : 6,31 x 4,00m
 • Maße:   1,60 x 4,00m
 • Artikel : A76-076
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 12,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a77-077
 • Maße  : 3,90 x 3,00m
 • Artikel : A77-077
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a78-078
 • Maße  : 4,13 x 4,00m
 • Artikel : A78-078
 • Art       : Kräusel - Velour

            

 • Preis : 12,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a79-079
 • Maße  : 2,45 x 5,00m
 • Artikel : A79-079
 • Art       : Kräusel - Velour

            

 • Preis : 12,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a80-080
 • Maße  : 2,40 x 4,90m
 • Artikel : A80-080
 • Art       : Kräusel - Velour

            

 • Preis : 12,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a81-081
 • Maße  : 3,37 x 4,00m
 • Artikel : A81-081
 • Art       : Objekt - Velour

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a82-082
 • Maße  : 5,54 x 4,00m
 • Artikel : A82-082
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 12,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a83-083
 • Maße  : 3,61 x 3,99m
 • Artikel : A83-083
 • Art       : Schlinge

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a84-084
 • Maße  : 5,00 x 4,00m
 • Artikel : A84-084
 • Art       : Kräusel - Velour

            

 • Preis : 12,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a85-085
 • Maße  : 4,61x 4,00m
 • Artikel : A85-085
 • Art       : Objekt - Velour

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a86-086
 • Maße  : 4,01 x 5,00m
 • Artikel : A86-086
 • Art       : Kräusel - Velour

            

 • Preis : 12,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a87-087
 • Maße  : 1,61 x 5,00m
 • Artikel : A87-087
 • Art       : Kräusel - Velour

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a88-088
 • Maße  : 1,75 x 4,00m
 • Artikel : A88-088
 • Art       : Objekt - Velour

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a89-089
 • Maße  : 3,53 x 4,00m
 • Artikel : A89-089
 • Art       : Objekt - Velour

            

 • Preis : 9,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a90-090
 • Maße  : 7,30 x 4,00m
 • Artikel : A90-090
 • Art       : Kräusel - Velour

            

 • Preis : 12,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a91-091_1670256044
 • Maße  : 10,85 x 4,00m
 • Artikel : A91-091
 • Art       : Kräusel - Velour

            

 • Preis : 12,95€ / m²
 • inkl.MwSt
a92-092
 • Maße  : 4,38 x 4,00m
 • Artikel : A92-092
 • Art       : Objekt - Velour

            

 • Preis : 12,95€ / m²
 • inkl.MwSt
Zum Seitenanfang